Osmaniye -Toprakkale İlçesi Hakkında Tüm Bilgiler

Toprakkale İlçesi

Tarihi:

Toprakkale ilçesi kökleri çok eski çağlara dayanan uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’da kurulmuştur. Tarihi gelişimi Çukurova tarihi ile paralel özellik gösterir. Çukurova’ya ilk gelen kavim Luviler’dir. Milattan önce 17-16. yüzyılda Çukurovalılar güneydoğudan gelen göç dalgalarından korunmak için bir krallık kurmuşlardır. Geçmişte Kizvatno diye anılan bu krallık, M.Ö. 12. yüzyılın sonlarında Hitit devleti ve denizci kavimler tarafından çökertildiği halde o kargaşalıktan sıyrılmış ve Que adı ile tekrar ortaya çıkmıştır. M.Ö. 7. asrın 1. yarısında Çukurovalılar, Asurlulara yenilmelerine rağmen karamsarlığa düşmemişler bu imparatorluğun yıkılmasıyla (M.Ö.612) Kilikyalılar olarak eski krallıklarını diriltmişlerdir.

Kilikya ismi; Finike hükümdarı Kilik’in adından gelmiştir. M.Ö. 6. yüzyılda Keyhüsrev zamanında bu bölge İranlılar’ın işgaline uğramıştır. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender’in eline geçen bölge, Büyük İskender’in ölümüyle Selevkoslar’ın (Seleucus) payına düşmüştür. Güçlü komutan Pompeus’un izlediği yumuşak politika sonucunda M.S. 1. yüzyılın başlarında Roma İmparatorluğu’na katılan bölge, bilhassa Doğu Roma İmparatorluğu’nun yönetiminde uzun yıllar kalmıştır.
Ortaçağın ilk yarısında bölge etnik yönden büyük değişikliklere uğramıştır. Bunun sebebi çok şiddetli depremlerin köy ve şehirleri yıkmış olması, bölge halkını dağıtmasıdır.

İslâm orduları ilk kez 7. yüzyılda Halife Hz. Ömer zamanında bu bölgeye gelmişlerdir. Fakat burası asıl olarak Emevi halifesi Abdülmelik zamanında (685-705) ele geçirilmiştir. Abbasiler zamanında da müslümanlaştırılmıştır.

1071 Malazgirt Savaşı ile Türkler Anadolu’ya hızla yayılmışlar ve Anadolu’yu Türk yurdu yaparak, 11. yüzyılda Çukurova’ya yerleşmiştir. Türk komutanlarından aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti’nin de kurucusu olan Süleyman Şah, 1082 yılında Kilikya ‘ya inerek Çukurova’yı tamamen fethetmiştir. Ancak bu fetih ile beraber Çukurova’da Türk hakimiyetinin kurulduğunu söylemek oldukça güçtür. Çünkü Türkler’in bu bölgedeki fetih politikasını izleyen askerî üstünlükleri kısa zamanda bölgeye Türkmenler’in yerleştirilememesi, belirli bir ekonomik düzen kurulmaması yüzünden sürekli hakimiyete ve yurt edinmeye dönüşememiştir. Haçlı seferleri sırasında da Çukurova’da Kilikya Ermeni Prensliği kurulup varlığını sürdürmüştür.

Fakat 13. yüzyılda Kilikya Ermenileri’nin Anadolu’yu istila eden Moğollar ile işbirliği yapmaları, Selçuklular’ın aleyhine çalışmaları, hatta Çukurova limanlarını Mısır Memluklu Devleti yönünden yapacakları askerî harekatlar için Moğollar’ın emrine vermek istemeleri yüzünden, Memluklular karşı harekete geçerek Suriye’deki Türkmenleri bölgeye yerleştirmeye, dolayısıyla Ermeniler’in Çukurova’daki hakimiyetlerine son vermeye çalışmıştır.

Ermeni Kralı 5. Leon’un (1382) ölmesiyle de Çukurova’da Türk nüfusuna dayalı fetihçi yurt edinme, sosyal-ekonomik hareket gerçekleşmiş Ermeniler’in siyasî hükümranlığı tasfiye edilmiştir. Böylece Çukurova Türkler tarafından tamamen fethedilmiştir.

14.yüzyıldan itibaren Mısır Memlukluları’na ve onlara bağlı olan Ramazanoğulları idaresine geçen bölge, bu dönemde imar edilmiştir. 1608 yılında Ramazanoğulları’nın Osmanlı Egemenliğine girmesiyle bölge de Osmanlı sınırlarına katılmıştır.

 1. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından bölge istila edilmiştir. 1833 Kütahya Anlaşması ile bölge Mısır’a bağlanmış ise de 1840 Londra Anlaşması ile yeniden Osmanlı idaresine geçmiştir. Toprakkale İlçesi de Osmanlı idaresi altındaki Cebel-i Bereket vilayetinin içinde yer almıştır.

Toprakkale, Kurtuluş Savaşı sırasında da önemli bir rol oynamıştır. Toprakkale’nin stratejik konumundan dolayı, itilaf devletleri 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle bölgeyi işgal etmiştir. Bölgeyi ilk işgal eden devlet, Toprakkale Karabahadır mevkine tabur olarak yerleşerek Karaçay civarında bulunan Tepe Burnu’na kamp kuran İngilizler’dir. İngilizlerin bir aylık işgalinden sonra daha önce yapılan protokol gereği bölge Fransızlar’a terk edilmiş, Fransızlar da Toprakkale’yi karargah olarak kullanmıştır. Fransız işgali sırasında halk işgale tepki göstererek, Kuva-yı Milliye çetelerine çeşitli yardımda bulunmuş ve ilçe 29 Aralık 1920’de düşman işgalinden kurtulmuştur. 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransızlar bölgeyi terk etmişlerdir.
Daha önce Adana’ya bağlı Osmaniye ilçesinin bir kasabası olan Toprakkale, 24 Ekim 1996 tarih ve 4200 sayılı kanun ile Osmaniye’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ili haline getirilmesiyle ilçe olmuş ve Osmaniye iline bağlanmıştır.

Coğrafi yapısı
Toprakkale adını, kendi sınırları içerisinde bulunan kaleden almıştır. Güneybatısı dağlarla çevrili olan ilçenin kuzey ve doğu yönleri göz alabildiğince ovadır. Çeşitli meyve ağaçları ve tabiî bitki örtüsüyle şirin bir ilçedir.
Toprağından bolluk ve bereket yanında uygarlık fışkıran Toprakkale ilçesi yurdumuzun Akdeniz Bölgesi’nin Çukurova bölümünde yer almıştır. Osmaniye ilinin güneybatısında bulunan Toprakkale İlçesi; güneyde Hatay, batıda Adana, doğu ve kuzeyinde Osmaniye ili ile çevrilidir.
Yüzölçümü 130 km2 olan Toprakkale ilçesinin toplam nüfusu 2000’de yapılan nüfus sayımına göre 14519’dur. Bu nüfusun 3/4 ‘ünden fazlası ilçe merkezinde yaşamaktadır. Toprakkale ilçesine bağlı 1 kasaba ve 5 adet köy bulunmaktadır.

İlçede Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar sonbaharda başlar, ilkbahara kadar sürer. Amanoslar Akdeniz’den gelen yağmurları iç kesimlere bırakmadığı için Amanoslar’ın denize bakan yamaçları gür ormanlarla kaplıdır. İlçede ortalama yağış miktarı 610 mm olup yağışlar özellikle yağmur şeklindedir.
Karaçay ilçenin en önemli ve tek akarsuyudur. Sulamada kullanılan ve Akdeniz’e dökülen Karaçay’ın taşıdığı su miktarı genelde yetersiz olup, mevsimlere göre değişir.
İlçenin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Toprakkale ilçesi çok verimli toprakları ile yurdumuzun belli başlı tarım bölgelerinden biridir. Tarım daha çok meyilli topraklarda, akarsu kenarlarında ve dalgalı arazilerde yapılır. İklim bölgede her çeşit ürünün yetişmesine elverişlidir. Tarım ürünü olarak en çok buğday, mısır, soya ve yer fıstığı yetiştirilir. Yağlı bitkiler, turunçgiller, sebze, meyve ve zeytin ekimi de yapılmaktadır.
Aslantaş Barajı’nın yapılmasından sonra D.S.İ. kanalları ile iyi organize edilen sulama faaliyetleri sayesinde verim iyiden iyiye artmıştır. Tarım tamamıyla makineler ile yapılır.
Hayvancılık ilçenin tarımdan sonra gelen en büyük geçim kaynağıdır. İlçe iklim ve bitki örtüsü bakımından her çeşit hayvanın yetiştirilmesine elverişlidir. Koyun, keçi, sığır,hindi ve tavuk ilçede beslenen başlıca evcil hayvanlar olup, arıcılık da gelişmektedir.
Toprakkale, Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu, Osmaniye- Adana- Gaziantep D-400 karayolu, Hatay-Toprakkale D-817 karayolunun çevrelediği, Haydarpaşa- Bağdat demiryolunun geçtiği bir noktada olup Osmaniye iline 8 km. mesafededir. Akdeniz’le bağlantısı olup, sahile uzaklığı 23 km; rakımı ise 123’ tür.
Maden yatakları bakımından fakir olan ilçede, maden kömürü, linyit, odun başlıca enerji kaynaklarıdır.

Turizm Değerleri
İlçenin başlıca turistik yeri ve tarihi eseri, Toprakkale Kalesi’dir. Kale M.Ö. 312-64 yılları arasında Selevkoslar (Selefküsler) tarafından 75 m. yükseklikteki yığma bir tepe üzerinde kurulmuştur. Abbasiler döneminde Harun Reşit’ in Çukurova’yı fethinde (786) siyah taş kullanılarak yeniden yapılmıştır.
İskenderun-Osmaniye yol kavşağında bulunan kaleye Abbasiler “Al-Kenisat-Tüs Savda” (Kara Kilise), Hamdaniler (10.yy) “Tel-Hamdün" adını vermişlerdir. Kaledeki beyaz taş dekorasyon ve yuvarlak formlu mazgal delikleri Memluk dönemi mimarisi üslubundadır. Kale 1517’den sonra Osmanlı döneminde bir süre kışla olarak kullanılmış ve terk edilmiştir. Osmanlılar’ın “Kınık Kalesi “ dedikleri Toprakkale; Çardak, Bodrum Kalesi, Hemite, Anavarza ve Tumlu Kalelerinin görüş ve kontrol alanı içerisindedir. Çevresi dış surlarla çevrili olup 12 burcu vardır. Yuvarlak burçları kalın surlarla birbirine bağlanmıştır.Osmaniye’ye 7 km asfalt yolla bağlı olan Toprakkale 1966 yılında restore edilmiş ve çevresi ağaçlandırılmıştır.Toprakkale Kalesinin kuzeyinde, Adana yolu üzerinde eski Kınık Şehri (Örenşar) mevcuttur.

5 Beğeni

Toprakkale Devlet Hastanesi


Fatıh Sultan Mehmet, Ziraat Sk. No:16, 80100 Toprakkale/Osmaniye

(0328) 633 20 82

1111-Röntgen
1115-Acil Muayene
1116-Acil Doktor Dinlenme Odası
1118-Acil Laboratuvar
1132-Taşınır Kayıt Birimi
1134-Başhekimlik
1139-Santral
1140-Hemşire Dinlenme Odası
1143-Güvenlik
1197-Personel İşleri
1198-İnsan Kaynakları
1204-Mutemet
1201-TSM Doktoru
1202-TSM ve Çevre Sağlığı
1203-Diş Hekimliği
1191-Dahiliye
1205-İdari ve Mali İşler Müdürü
1206-Başhekimlik Sekreterliği
1207-Çeküs
1209-Çevre Sağlığı
1210-Dahiliye ve Diş Polikliniği Danışma
1235-Aile Hekimliği Aşı İzlem Odası 1
1236-Aile Hekimliği Aşı İzlem Odası 2

3 Beğeni

Tüm Toprakkale Eczaneleri

3 Beğeni

Yıllara Göre Toprakkale Nüfusu

Yıl Toprakkale Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 20.674 12.243 8.431
2021 20.114 11.705 8.409
2020 20.036 11.702 8.334
2019 20.119 11.923 8.196
2018 20.127 11.881 8.246
2017 18.885 11.026 7.859
2016 18.605 10.872 7.733
2015 18.449 10.847 7.602
2014 17.688 10.102 7.586
2013 16.622 9.184 7.438
2012 16.791 9.501 7.290
2011 15.361 8.297 7.064
2010 14.996 8.064 6.932
2009 13.621 6.917 6.704
2008 13.582 6.885 6.697
2007 13.049 6.587 6.462
3 Beğeni

Mahalleler

 1. BÜYÜKTÜYSÜZ MAHALLESİ
 2. CUMHURİYET MAHALLESİ
 3. ÇAMLIKEVLER MAHALLESİ
 4. DAGISTAN MAHALLESİ
 5. FATIH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
 6. FATİH MAHALLESİ
 7. GÖÇMENLER MAHALLESİ
 8. KARATAŞ MAHALLESİ
 9. KIŞLA MAHALLESİ
 10. KUMARLI MAHALLESİ
 11. SAZLIK MAHALLESİ
 12. TEPE MAHALLESİ
2 Beğeni
 • Bağlı Olunan İl AdıOSMANİYE

 • Toplam Nüfus20.674

 • Toplam Erkek Nüfusu12.243

 • Toplam Kadın Nüfusu8.431

 • İlçe Merkez Nüfusu11.411

 • İlçe Merkez ErkekNüfusu5.741

 • İlçe Merkez Kadın Nüfusu5.670

 • Belde ve Köyler Toplam Nüfusu9.263

 • Belde ve Köyler Erkek Nüfusu6.502

 • Belde ve Köyler Kadın Nüfusu2.761

 • İlçeye bağlı Köy Sayısı3

 • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı12

3 Beğeni

KÖYLERE GÖRE OSMANİYE TOPRAKKALE NÜFUSU

SAYHÜYÜK KÖYÜ 903 690 213
LALEGÖLÜ KÖYÜ 840 448 392
ARSLANPINARI KÖYÜ 430 214 216
3 Beğeni

Osmaniye Toprakkale ilçesi de Sebze Hali civarından Afet Konutları Yapımı Sona Yaklaştı.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak adına yürütülen çalışmalarla şehirlerin yeniden ayaklanması amaçlanıyor.

Bu süreçte önemli bir yol katedildi.

Kalıcı konutlar yükseldi

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle kalıcı konutlara vakit kaybetmeden başlandı.

Fay hattından uzak yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar için harekete geçildi.

Söz verildiği gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.
KAYNAK-OSMANİYE SONDAKİKA

3 Beğeni

Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği

Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği

Telefon

0328 633 24 71- 505 318 80 57

Fax

0328 633 26 44

E-Posta

toprakkale@egm.gov.tr

Adres

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çamlıbel Sokak No:8

2 Beğeni

Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı


Posta Adresi: Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı 80101 / Toprakkale|/OSMANİYE

3 Beğeni

TOPRAKKALE MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Karataş Mah. Maliye Sok. 1 Toprakkale, Osmaniye

4 Beğeni

images - 2024-02-17T184628.796
images - 2024-02-17T184649.990
Karataş mahallesi TOPRAKKALE KAYMAKAMLIĞI, Kaymakamlık.
(Belediyeyi gecince ilerisinden)
Toprakkale İlçesinin bir cok adresi google yanlış cıkıyor. Onun için acık adres olarak da yazıyorum.

2 Beğeni


images - 2024-02-17T185115.886
images - 2024-02-17T185123.309

Toprakkale İlçe Nüfus Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Toprakkale İlçe Nüfus Müdürlüğü Adres

Hükümet Konağı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Belediye Caddesi No: 35 - Toprakkale / Osmaniye

Toprakkale İlçe Nüfus Müdürlüğü Telefon

0 (328) 633 24 04

2 Beğeni

Toprakkale Nikah Salonu Belediye Binasının için de son katta


Tel: 0328 633 25 00
Fax: 0328 633 25 01
Email: info@toprakkale.bel.tr
Adres: Karataş Mahallesi Kurtuluş Sk. Pk:80950 Toprakkale / OSMANİYE

3 Beğeni

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 100 dönüm arazide tıbbi aromatik kekik üretimi yapılıyor. 50 kişinin çalıştığı kekik üretimi bölgeye istihdam sağlıyor. Üretilen kekikler işlenerek Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.
images (37)

3 Beğeni

TOPRAKKALE’DE SÜLEYMAN DEDE

Toprakkale’dedir. Osmaniye-Toprakkale yolundan 1 km içerde, Ziyaret Sokağı denen toprak yolun nihayetindeki tepededir.

Süleyman Dede’nin kimliği bilinmemektedir.

Süleyman Dede’nin mezarı eski Toprakkale Köyü Muhtarlığı tarafından taş duvarla çevrilmiş, önüne de “Çaputtan medet umulmaz, Allah’tan umulur. Evliyalar Ruhuna Fatiha” yazılı bir levha ile ziyaretçiler ikaz edilmiştir.
Gidecek olanlar İlçenin sakinlerine yolu sorsunlar tabela falan yok yolu gösteren.


images (50)

4 Beğeni

3 Beğeni

Toprakkale Noteri
images - 2024-03-04T174834.825
Karataş, Atatürk Cd. No:72, 80950 Toprakkale/Osmaniye

3 Beğeni

Toprakkale Belediye Dügün Salonu


images (15)

1 Beğeni

Toprakkale Sosyal Hizmetler Binası
Bilmiyenler için eski saglık ocağı şimdi Sosyal Hizmetler Binası oldu

1 Beğeni